BOZP

BOZP ATLETIK RUDNÁ

Bezpečnost atletického tréninku

Zachování základních pravidel bezpečnosti atletického tréninku  je stále více a více aktuální. Všechny právní předpisy směřují k bezpečnosti žáků/atletu/. Současné pojetí atletického tréninku  přináší i nová rizika (více samostatné a skupinové práce žáků/atletu/, více svobody v rozhodování žáků/atletu/, větší otevřenost učebních osnov, svobodnější volba obsahu a cílů trenérům, zhoršující se zdravotní stav žáků/atletu/, menší trénovanost žáků, nové aktivity - mnohdy rizikové,...). Proto atletický klub ATLETIK RUDNÁ vydává tuto směrnice na Bezpečnost, ochrana zdraví a preventivní opatření při práci s atleti v žákovské kategorie.

Nejdůležitější předpisy a požadavky na bezpečnost (pouze heslovitě):

·         základním dokumentem pro atletické tréninky na půdě školy a její  zařízeni není li stanoveno jinak  je Školský zákon,

·         Pracovní řád a Zákoník práce,

·         školní řád,

·         organizační směrnice.

·         znalost učebních osnov, volit správné formy a metody práce dodržovat didaktické zásady (přiměřenosti, individuálního přístupu k žákům, postupného zvyšování zatížení apod),

·         znalost pravidel a organizačních a bezpečnostních předpisů pro atletiku zvlášť samostatných disciplin.

·         znalost předpisů pojišťovny,

·         zvládnout žáky/atlety/ kázeňsky a organizačně,

·         prevence - dlouhodobá výchova žáků/atletu/ k účasti na bezpečnostních opatřeních. Udržovat v žádoucím stavu nářadí a náčiní a provádět pravidelnou kontrolu zařízení pro atletické tréninky , nářadí a náčiní,

·         znát opatření při úrazu žáka a zásady první pomoci,

·         rozšiřovat své vědomosti a dovednosti týkající se bezpečnosti didaktického procesu.

Bezpečnost v atletice  a sportu

Prevence:

·         poučení na počátku školního roku, kalendářního roku ( trenér, cvičitel),

·         osnova poučení o bezpečnosti v klubu ATLETIK RUDNÁ: oblečení a obuv, chování v šatnách (otvírání oken, používání deodorantů…), pohyb v umývárnách, hygiena v TV, přesun na hřiště a do tělocvičny, pohyb na sportovní ploše (hala, atletický ovál, umělá tráva, multifunkční hřiště), používání nářadí, dopomoc a záchrana, používání bezpečnostních pomůcek, hlášení úrazů trenérovi  (i drobných a ihned), omluvenky (rodiče - písemně), omezení (lékař – písemně),

·         poučení na počátku první vyučovací hodiny, tréninkové jednotky,

·         seznámení s obsahem vyučovací hodiny.

V průběhu výuky:

·         vydat před zahájením cvičení jasné a srozumitelné organizační pokyny,

·         upozornit na konkrétní nebezpečí, zajistit soustavnou dopomoc, případně záchranu při cvičení,

·         být vždy na nejrizikovějším místě,

·         před zahájením tréninku  zkontrolovat, zda nářadí nevykazuje známky zjevného poškození.

Bezpečnostní požadavky nutné z hlediska právní ochrany trenéra atletiky  spolku ATLETIK RUDNÁ

·         přítomnost v pedagogickém, tréninkovém i cvičebním procesu;

·         uplatňování vědomé kázně žáků, cvičenců, atletu;

·         stálý přehled o všech žácích, cvičících;

·         výuka v souladu s platnými metodickými osnovami atletiky a dalšími předpisy;

·         promyšlená organizace práce;

·         kontrola nářadí a náčiní;

·         výuka dopomoci a záchrana jako součást nácviku;

·         správná ukázka a vysvětlení;

·         postup v souladu s didaktickými požadavky (volba vhodných metod a forem práce);

·         kontrola vhodného cvičebního úboru a obuvi;

·         výuka v souladu se speciálními předpisy (skok o týč,hod míčku atd.);

·         pracovní řád;

·         organizační a další předpisy;

·         znát zdravotní stav žáků, atletu;

·         volit správné formy a metody;

·         dodržovat didaktické zásady přiměřenosti, individuálního přístupu k žákům, postupného zvyšování zatížení a podobně;

·         zvládnout žáky kázeňsky a organizačně;

·         provádět dlouhodobou výchovu žáků k účasti na bezpečnostních opatřeních;

·         udržovat v žádoucím stavu nářadí a náčiní a provádět pravidelnou kontrolu zařízení pro tělesná cvičení, nářadí a náčiní;

·         znát opatření při úrazu žáka a zásady první pomoci;

·         rozšiřovat své vědomosti a dovednosti týkající se bezpečnosti didaktického procesu.

 

Pro trenéra atletiky spolku ATLETIK RUDNÁ dále jsou následující instrukce:

·         dojde-li k úrazu, poskytne trenér neprodleně první pomoc, zajistí lékařské ošetření, zařídí, aby byli vyrozuměni rodiče, a sepíše záznam o úrazu;

·         žáci /atleti/  i trenér používají odpovídající cvičební úbor, který odpovídá zásadám bezpečnosti a hygieny;

·         z hlediska hygieny je nutné udržovat cvičební prostory v čistotě;

·         teplota vzduchu v tělocvičně nemá být nižší než 19 stupňů;

·         v krytých prostorech je nutné pravidelně větrat;

·         žákům se má umožnit omytí nebo osprchování;

·         do tělocvičny se nesmí vstupovat bez přezutí do čisté obuvi;

·         stejnou obuv nelze současně používat v tělocvičně i na hřišti.

Trenér se snaží úrazům nebo jinému fyzickému, psychickému či sociálnímu narušení žáků /atletu/ předcházet především:

·         soustavným uplatňováním vědomé kázně žáků/atletu/;

·         stálým sledováním činnosti žáků/atletu/  a přímým vedením činností, které nejsou bezpečné;

·         výukou dopomoci a záchrany jako součásti nácviku;

·         správnou ukázkou a vysvětlením působení cvičení ve funkci organismu člověka;

·         promyšlenou organizací žáků;

·         kontrolou nářadí a náčiní .

Co se nesmí dopouštět trenér atletiky  z pohledu bezpečnosti atletického tréninku

·         absence  trenéra, (má být přítomen alespoň 10 minut před začátkem výuky/tréninku, po celou dobu, až do závěrečného ukončení výuky/tréninku);

·         chybná metodika (je nutné prvek vždy vysvětlit a zajistit záchranu, dodržovat postupnost prvků);

·         chyby v organizaci výuky (zajistit kázeň, bezpečnost, zejména při hodech a vrzích, dostatečný prostor mezi nářadím apod.);

·         neposkytnutí informace o bezpečnosti ;

·         nezajištění podmínek výuky (zkontrolovat nářadí, cvičební úbor, bezpečnost plochy apod.);

·         nepřiměřený úkol (nebezpečné cvičení, které není doporučeno metodických  osnovách, cvičení nepřiměřené věku a možnostem žáků, cvičení bez dostačující přípravy atd.);

·         nedodržení počtu žáků (při atletického tréninku  1 trenér trénuje maximálně 25 dětí ve věku 6-8 let, 18 děti ve věku 9-12 let, 12-16 děti ve věku 12-16 let ).

 

Předseda spolku Atletik Rudná

 

Mgr. Miroslav Donchev